תואר שלישי

הלימודים לתואר שלישי נועדים לאפשר השכלה אקדמית בתחומים שונים של המתודה המדעית האמפירית ובעיקר לערב את הסטודנט/ית בעבודת מחקר מעמיקה ומקיפה. 

חובת הקורסים בדוקטורט 

1.  כל סטודנט לתואר שלישי יחויב בקורסים לתואר שלישי של המחלקה בהיקף של 6 ש"ש לפחות.

2.  תלמיד המבקש ללמוד קורסים ממחלקות אחרות או במוסדות אחרים חייב להגיש בקשה מיוחדת בנושא למנחה ולקבל את אישורו ואת אישור מרכז לימודי התואר השלישי במחלקה.

3. על הסטודנט לעמוד בהצלחה בכל תנאי הקורסים.  

המסלול המשולב לדוקטורט

האוניברסיטה והמחלקה לקרימינולוגיה מאפשרים לתלמידים מצטיינים להגיש את מועמדותם למסלול המשולב לדוקטורט. תלמיד לתואר שני במגמות הקלינית, חברתית-שיקומית או מחקרית, המעוניין להגיש מועמדות למסלול זה, יעבור הליך קבלה פנימי של המחלקה בתום שנת הלימודים הראשונה ללימודי התואר השני.

 תנאים מקדימים

המסלול המשולב יהיה פתוח בפני תלמידים שלגביהם יתקיימו התנאים הבאים:

א.       הצטיינות בלימודי תואר ראשון (ממוצע 90 ומעלה);

ב.       הצטיינות בשנת הלימודים הראשונה לתואר השני (ממוצע 90 ומעלה);

ג.        המלצה של ראש המגמה;

ד.       הסכמה והמלצה של מנחה הדוקטורט;

ה.       בנוסף להצטיינות בלימודים, תילקח בחשבון גם הצלחה בקורסים מתודולוגיים רלוונטיים לשיטת המחקר (איכותנית או כמותית) בה עתיד התלמיד להשתמש במחקר הדוקטורט. 

 הגשת מועמדות

את הבקשה להתקבל למסלול המושלב יגיש התלמיד לראש המחלקה לקרימינולוגיה, באמצעות מזכירות המחלקה, והיא תכלול את המסמכים הבאים:

א.       מכתב נלווה מטעם התלמיד. במכתב יינמק התלמיד את בקשתו להתקבל למסלול המשולב לדוקטורט, יתאר בקצרה את הנושא המוצע למחקר הדוקטורט, ויציין את שמות המנחה/ים;

ב.       עותק מגליון הציונים של התואר הראשון; 

ג.        עותק מגליון הציונים של השנה הראשונה בלימודי התואר השני; 

ד.       עותק של עבודה סמינריונית מחקרית שכתב התלמיד במהלך לימודי התואר הראשון או השני; 

ה.       חוות דעת בכתב מטעם ראש המגמה. חוות הדעת תועבר ישירות למזכירות המחלקה ולא באמצעות התלמיד; 

ו.        מכתב המלצה מטעם המנחה. ההמלצה תועבר ישירות למזכירות המחלקה ולא באמצעות התלמיד;  

ראש המחלקה ייבחן את מועמדות התלמיד, ואם יימצא אותה ראויה, יועבר התיק לדיון והחלטה בוועדה המחלקתית לתואר שלישי.

 

 ועדה מחלקתית לתואר שלישי

הועדה המחלקתית לתואר שלישי תדון במועמדות התלמיד למסלול המשולב, ותחליט לגבי קבלתו למסלול. החלטת הועדה תסתמך על (א) המסמכים המצויים בתיק המועמד; (ב) ראיון אישי עם המועמד.  

הבהרה:

קבלת מועמד למסלול המשולב בתום שנת הלימודים הראשונה תותנה בכך שממוצע הציונים הסופי של התלמיד (בתום השנה השנייה ללימודיו) יהיה מעל 90. הועדה המחלקתית לתואר שלישי תוכל לבטל בדיעבד קבלה של מועמד אשר לא יעמוד בתנאי זה.