פיינשטיין הרן (שופט בדימוס)

 הרן פיינשטיין
שעות קבלה : 

מחקר

 

 • מבוא למשפט;
 • תשתית המשפט הישראלי;
 • ניתוח פסקי דין;
 • משפט -צדק-מוסר;
 • המבנה העובדתי של העבירה;
 • המחשבה הפלילית על סוגיה;
 • רשלנות בפלילים;
 • עבירות קפידות;
 • הסייגים השונים לעבירה הפלילית;
 • פרשנות הדין הפלילי
 • ההגנה התרבותית;
 • הפקודה הבלתי חוקית בעליל במשפט כפר קאסם ובמשפט אייכמן;

קורסים

המחלקה לקרימינולוגיה -  אוניברסיטת בר אילן. תשע"ה.

 

 " דיני עונשין "  סמסמטר א'.

המורה : ה. פינשטין.

 

ראשי  פרקים :

 

פרק א '

 

א. מבוא

 

פקודת סדרי השלטון והמשפט   תש"ח-1948.

משפט אנגלי -  common law ; equity

מגילת העצמאות של מדינת ישראל

חוקי היסוד .

הלאקונה  וההסדר השלילי.

 

פרק ב'      

 

א.

רשויות המדינה

1.

נשיא המדינה

הכנסת

הממשלה

הרשות השופטת

מבקר המדינה.

2.

מבנה המערכת המשפטית

סמכויות בתי המשפט  : בימ"ש עליון;בימ"ש מחוזי ; בית משפט שלום

בתי משפט מנהליים

בתי דין

3.

השופטים – דרכי מינוי

4.

היועץ המשפטי לממשלה.

5.

הנאשמים.

 

פרק ג'

א.

כללי הצדק

הצדק הטבעי

הצדק המשפטי

 

פרק ד'

עקרונות יסוד חוקתיים

 

 

 

פרק ה '

 

א.

המשפט

מהותו של המשפט

הנורמה המוסרית

ב. העבירה

הגדרה.

עיקרון הסימולטניות

חריגים לעיקרון הסימולטניות : התנהגות נמשכת, כניסה למצב בהתנהגות פסולה.

ג.

ההגנה התרבותית

 

פרק ו'

א.

מקורות המשפט

החוק,

הפסיקה

המנהג

התקדים המחייב

 

פרק ז'

א.

עקרונות יסוד בדיני עונשין

עקרון החוקיות

אין עונשין על דברים שבלב

אין עבירה ללא אשמה

הלימת העבירה את תודעת הציבור

לכל עבירה עונש ההולם את חומרתה

 

ב. עיקרון החוקיות – הרחבה ומאפיינים

בהירות ו-ודאות החוק

עיקרון הפומביות

איסור חקיקה למפרע

 

פרק ח'

א

שאלת הסמכות הטריטוריאלית של דיני עונשין

עבירות פנים

עבירות חוץ

עבירות נגד אזרח או תושב ישראל

עבירות נגד משפט העמים

 

פרק ט '

א.

חוק העונשין   תשל"ז – 1977

החלק המקדמי

החלק הכללי

עבירות נגזרות

הסייגים לאחריות הפלילית

 

 

פרק  י'

היסוד העובדתי שבעבירה  - סעיף  18 לחוק העונשין

מרכיביו :

מעשה,

מחדל

החזקה

עבירות מיצב – סטטוס

 

פרק יא .

היסוד הנפשי שבעבירה

סעיף 19 לחוק העונשין

סעיף 20 לחוק העונשין

מרכיבי סעיף 20:

הרכיב ההכרתי

הלכת הציפיות כוונה וידיעה

כוונה מיוחדת

עצימת עיניים

הפזיזות

הכוונה המועברת

 

פרק יב

הרשלנות

סעיף 21 לחוק  העונשין

מרכיבי הסעיף.

 

פרק יג

האחריות הקפידה

 

פרק יד

 

מעמדו של הקורבן בהליכים הפליליים

סעיף 11 לחוק סדר הדין הפלילי

קובלנה פלילית פרטית

חוק זכויות נפגעי עבירה

חוקים נוספים.

טבלה