יועצת התוכנית לקרימינולוגיה קלינית בתואר שני

פרופ' יעל אידיסיס

דוא"ל
yael.idisis@biu.ac.il
  מחקר
  • אלימות ותוקפנות
  • שיפוט מוסרי
  • עבריינות מין
  פרסומים

  פרקים בספרים

  אידיסיס, י., פוקס, ח. ו-וולף, י. (2003). אלימות ותפיסת אלימות בקרב נערים טעוני תקון: 

       תוקפנות וקורבניות של פוגע ושל קורבן. בתוך: מ' חובב, ל' סבה ומ' אמיר (עורכים). מגמות 

       בקרימינולוגיה: תיאוריה, מדיניות ויישום (עמ' 531-552). המכון לקרימינולוגיה, הפקולטה 

  שחורי, מ', בן דוד, ש' ואידיסיס י' (2008).  עבריינות מין בעולם ובישראל: חקיקה, פיקוח,  טיפול

       ושיקום. בתוך: ח' מהל, מ' חובב ומ' גולן (עורכים), התמכרויות, אלימות ועבירות מין

       (עמ' 421-443). ירושלים: הוצאת כרמל.

  בורשוק, מ., אידיסיס, י. ובן-דוד, ש. (2008). תפיסת תפקידי מגדר ורמת בושה בקרב נשים                  

       שנסחרו לעבוד בזנות. בתוך: י. קים,י. בר-זוהר ול. עדן (עורכים). קורבנות, אכיפת החוק,  מין

      וחברה (עמ' 307-281), ישראל: מסדה.

  שחורי, מ. ואידיסיס, י. (2008). מיתוסי אונס כלפי קורבנות נשים וקורבנות גברים והקשר  

       לסטריאוטיפים מגדריים בקרב נשים וגברים. בתוך: י. קים, י. בר-זוהר ול. עדן (עורכים).

       קורבנות, אכיפת החוק, מין וחברה (עמ' 280-265), ישראל: מסדה.

  אידיסיס, י. ו-ורד ט.  (2010). העברה והעברה נגדית בעבודה עם עברייני מין. בתוך: מ.

        שחורי, ש. בן דוד ומ. חובב (עורכים). טיפול בעברייני מין בישראל  אתגרים בזיהוי, באפיון

        ובמענה טיפולי (עמ' 92-69). ירושלים: הוצאת "כרמל".

  אידיסיס, י. ושחורי, מ. (2014). מרכז יום לטיפול בעברייני מין בקהילה: מחקר הערכה לפרויקט ניסיוני

       ראשון בישראל. בתוך מ. חובב ומ. שחורי-ביטון (עורכים). שירותי רווחה בעידן של הפרטה: 

       מדיניות ויישומה (עמ' 121-97). ירושלים: הוצאת כרמל וקשת.

  אידיסיס, י. ושטנגר-גוברין, כ. (2015). ידע ועמדות ביחס למיניות ולהתנהגות מינית בקרב מתבגרים

       בסיכון ובקרב מתבגרים נורמטיביים. בתוך מ. שחורי-ביטון ומ. חובב (עורכים). נערים ונערות בסיכון

       פגיעות, חוסן ותמיכה חברתית (עמ' 118-89). ירושלים:  הוצאת כרמל וקשת.

  אידיסיס, י. ועשת-סבג, ת. (התקבל לפרסום). הערכת יעילות הטיפול והשלכתו על מסוכנות מינית. בתוך:

       י. אבולעפיה, מ. בוקשיצקי ו ד. להמן. תל אביב: רמות.

  אידיסיס, י. חג'אג' ע. ו-וולף י.  (התקבל לפרסום). תפיסת מין ומיניות בקרב מוכרים בחנויות

       מין. עבריינות וסטייה חברתית: תיאוריה ויישום. הפקולטה למשפטים. האוניברסיטה העברית

        בירושלים.

   

  Idisis, Y., & Oz, S. (2011). Disclosing the secret – working with families around sexual 

                 abuse victimization. In: D. P. Boer, Leam A. Craig, R. Eher, M. H. Miner, & F.

                 Pfafflin (Eds.). International perspectives on the assessment and treatment of sexual

                 offenders: Theory, practice and research. (pp. 397-418). NY: Wiley and Sons  Press.

   

  מאמרים בכתבי עת

  אידיסיס, י. ו-וולף, י. (2002). מטה-שיפוט של שיפוטי האשמה בגיל הרך. מגמות, מא (4), 591-606

  אידיסיס, י. ו-וולף, י. (תשס"ג). שיפוטי אשמה ועונש על ידי ילדים בגיל הרך. עיונים בחינוך, 5(2),

        167-178.

  אידיסיס, י. ושחורי, מ.  (2008). תפיסות מיגדר סטריאוטיפיות, מיתוסי אונס ומרחק חברתי

       מתוקפים מינית וקורבנותיהם, בקרב דתיות וחילוניות. חברה ורווחה, 28(1) 101-85 .

  אלישע, א., רונאל, נ. ואידיסיס, י. (2011). חומות של תקווה: קבלה חברתית ושינוי דרך החיים

       של עברייני מין כלואים. צוהר לבית הסהר, 14, 57-29.

  אידיסיס, י. וצ'יקו , ר. (2013). הן מפחדות: פחד מקורבנות לרצח, לאונס ולשוד כפונקציה של איום

       רטרוספקטיבי ואיום ופרוספקטיבי בקרב נשים. צוהר לבית הסוהר, 15, 165-142

  אידיסיס, י. וזסלבסקי, נ. (2014). טראומטיזציה מכלי שני: השפעת העבודה הטיפולית על מטפלות

        בעברייני מין, מטפלות בקורבנות תקיפה מינית ומטפלות בכלל. צוהר לבית הסוהר,16, 147-135.

  אידיסיס, י. ועדות, א. (2015). גם הקורבן אשם: ייחוסים של אשמה וחומרה של אונס כפונקציה של

        התנהגות הקורבן בטרם האונס, במהלכו ולאחריו בקרב מטפלות ושאינן מטפלות. צוהר לבית הסהר,

       17, 139-121.

  אידיסיס י. ושרביט- מנשה, ד. (2015). אונס גברים: ייחוסי אשמה לקורבן ולתוקף וייחוסי

         חומרה לאירוע. קרימינולוגיה ישראלית. כרך ד', 44-11.

  שימקין, ט., אידיסיס, י. ו-וולף, י. (התקבל לפרסום). אמפתיה בפסיכותרפיה כפי שהיא משתקפת 

       בסכמות קוגניטיביות פונקציונאליות של מטפלים ומטופלים. מגמות.

  אידיסיס, י' ודרורי, י. (התקבל לפרסום). תפיסה חברתית כלפי פוגעים מינית בילדים ומעשיהם.

         קרימינולוגיה ישראלית.

   

  Idisis,Y., Ben-david, S., & Ben-Nahum, E. (2007). Attribution of blame to rape

              victims among therapists and non-therapists. Behavior Science and the Law, 21,

              103-120.

  Shechory, M. & Idisis, Y. (2007) Stereotype, rape myths and social distance towards 

              sex offenders and victims among therapists and lay people. Sex Roles 54(9-10),

              651-658.

  Elisha, E., Idisis, Y., Timor, U., Addad, M. (2010). Typology of intimate partner                

             homicide: Personal, interpersonal and environmental characteristics of men who

             murdered their female intimate partner. International Journal of Offender 

            Therapy  and  Comparative Criminology, 54, 494-516.

  Elisha , E., Idisis, Y., & Ronel, N. (2011). Positive criminology and imprisoned sex 

           offenders: Demonstration of a way out from a criminal spin through acceptance

           relationships. Journal of Sexual Aggression.  

          http://www.tandfonline.com/loi/tjsa20

  Elisha, E., & Idisis, Y., & Ronel, N. (2012). Window of opportunity: Social acceptance and  

         life transformation in the rehabilitation of imprisoned sex offenders. Aggression  and

         Violent Behavior. doi: 10.1016/j.avb.2012.03.004

  Idisis, Y. & Chemo, G. (In press) Pedophiles in the Ultra-Orthodox Haredi sector in Israel:

       Thought patterns regarding their actions. Journal of Child Sexual Abuse.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 21/11/2023