הנחיות לנרשמים לתואר שני בקרימינולוגיה – תשפ"ד

רישום ל"תזה לתואר שני":

 לתשומת לב הסטודנטים , תלמידי שנה ב' ומעלה, הלומדים במסלול  עם תזה:

בכל שנה משנות לימודיכם, עליכם להיכנס לאשכול קורסי חובה של שנה ב' ולהירשם מחדש לקורס "תזה לתואר שני".

ללא רישום כל שנה מחדש לקורס זה, לא תוכלו לקבל הנחיה לתזה ולהגישה. 

 

בתוכנית לקרימינולוגיה קלינית - רישום והשתתפות ב"קולוקויום מחלקתי לתואר שני- חובה זו אינה נכללת בהיקף שעות הלימוד לתואר שני. 

 

לידיעת התלמידים המחוייבים בקורסי השלמות:

במקרה של חפיפה בין קורסי השלמות לבין קורסי התואר השני, הרישום לקורסי ההשלמות קודם לרישום לקורסי התואר השני.

 

 סיום חובות לימודים

סטודנט שמועד סיום לימודיו נקבע לסוף שנת תשפ"ד חייב לסיים את כל חובותיו עד היום האחרון של אותה שנת לימודים, כולל סיום חובות השמיעה של קורסים, סיום סופי של עבודת הגמר, הבחינה על עבודת המחקר לתואר השני ותיקונים אם נדרשו. 

סטודנט שלא יעמוד בתנאי זה יחויב על פי התקנון לפתוח שנת לימודים נוספת.

לתשומת לבכם, סטודנט שלא יגיש את עבודת הגמר לאישור הוועדה המחלקתית עד 30.7.2024 יידרש לפתוח שנת לימודים נוספת.