מערכת שעות תשפ"ב במסלול חד-חוגי (מורחב)

שנה א' חובה

שנה ב' חובה

שנה ג' חובה

קורסי בחירה  (שנים ב'-ג')

 סמינריונים עיוניים יש לבחור סמינריון עיוני אחד (בשנה ב') ואחד (בשנה ג')

סמינריונים מחקריים יש לבחור סמינריון מחקרי אחד (בשנה ג')     

 

בשנה א' נלמדים קורסי חובה בלבד 

בשנה ב' נלמדים קורסי חובה, סמינריון עיוני וקורסי בחירה

בשנה ג' נלמדים קורסי חובה, סמנריון מחקרי, סמינריון עיוני וקורסי בחירה