תנאי קבלה

תנאי קבלה לתוכנית קרימינולוגיה

ולמגמת תשאול בחקירה הפילילית בתוכנית קרימינולוגיה

ולמגמת נוירוקרימינולוגיה בתוכנית קרימינולוגיה

א. תואר ראשון בקרימינולוגיה. ניתן להתקבל גם על סמך תואר ראשון בתחומים אחרים, בכפוף לדרישות ההשלמה.

ב. ציון ממוצע של 85 לפחות בלימודי התואר הראשון במסלול עם תזה וציון ממוצע של 80 לפחות בלימודי התואר הראשון במסלול ללא תזה.

ג. שתי חוות דעת אקדמיות המעידות על התאמת המועמד לתוכנית. הממליצים ימלאו את טופס חוות הדעת מקוון הנמצא בקישור זה, והוא יישלח אוטומטית למחלקה.

ד.מילוי שאלון הנמצא במסך "טפסים" באתר המחלקה לקרימינולוגיה.

ה. השתתפות בראיון מקדים.