Placeholder Image

ראש התוכנית לקרימינולוגיה עיונית לתואר שני

ד"ר עדה יורמן

דוא"ל
yurman.ada@gmail.com
מחקר
  • ויקטימולוגיה תוך התמקדות בקורבנות קולקטיבית
  • תגובה חברתית לסטיה פוליטית
  • סוציולוגיה של סטיה
  • החוק והמשפט ככלי לשינוי חברתי

תאריך עדכון אחרון : 28/11/2022