נהלים אתיים לביצוע מחקרים במחלקה לקרימנולוגיה

וועדת האתיקה משמשת מנגנון בקרה מוסרית למחקרים הנערכים במחלקה. לפני ביצוע מחקרים, הוועדה, כסמכות נטולת אינטרסים בביצוע המחקר או בתוצאותיו הפועלת לפי עקרונות האתיקה של ה-APA, תבחן את הצעות המחקר ותיתן את הדעת לגבי השלכות אפשריות (מוסריות, מדעיות, השלכות מעשיות נפשיות ופיזיות על הנבדקים וכדומה) של המחקרים המוצעים. לפיכך,

על כל המבצע מחקר תחת שם המחלקה ו/או מבקש לפרסמו בשמה לדאוג להסדרת אישור אתי מוקדם מוועדת האתיקה המחלקתית. הדבר נכון לחוקרים שהינם חברי סגל- מלא או חלקי, דוקטורנטים, מאסטרנטים וסטודנטים לתואר הראשון (באמצעות מנחי הסמינריונים). הפניה לוועדה תיעשה באמצעות הטפסים המתאימים  ובצרוף פרוטוקול המחקר המוצע.

את אוגדן הטפסים לאישור וועדת אתיקה אפשר לקבל במייל מהמחלקה 

גם במקרים בהם לחוקר מהמחלקה יש אישור מוועדת אתיקה חיצונית הקשורה למחקרו (למשל, ועדת הלסינקי של מוסד רפואי במסגרתו מבוצע המחקר), עליו לקבל את אישור וועדת האתיקה המחלקתית.

קיים ערך חינוכי להטמעת נוהל לפיו כל מחקר הנערך במחלקה מצריך התייחסות להיבטים אתיים ולאישור מועדת האתיקה כבר משלבים ראשוניים של למידת וביצוע מחקר. לפיכך חברי הסגל מתבקשים להנחיל נוהל של מילוי וחתימה על טפסי אתיקה בקרב סטודנטים המבצעים מחקר בהנחייתם, על מנת שסטודנטים אלו יבינו את משמעות הנושא וחשיבותו. 

טפסים המתייחסים למחקרים המתבצעים על ידי סטודנטים בסמינריוני-מחקר לתואר הראשון יאושרו על ידי מנחה הסמינר ויובאו לאישור וועדת האתיקה. במקרים מעורפלים, חדשניים או בעייתיים.

טפסים המתייחסים למחקרים המבוצעים על ידי סטודנטים בסמינריוני מחקר בתואר השני, ולמחקרים המבוצעים לצרכי תזה או דיסרטציה יובאו לאישור וועדת האתיקה המחלקתית.

יש להעביר לאישור מוקדם של וועדת האתיקה גם מחקרים שאמורים להשתתף בהם סטודנטים של המחלקה המבוצעים על ידי חוקרים חיצוניים (למשל, במקרים בהם מבקשים להעביר שאלונים במסגרת הרצאות). אין לאפשר ביצוע מחקרים כאלו בהרצאותיכם ללא אישור מוקדם שכזה.

את אוגדן הטפסים לאישור וועדת אתיקה אפשר לקבל במייל מהמחלקה