העברה בין-דורית של פוסט-טראומה מאבות הלומי קרב אל צאצאיהם וביטויה בציור משפחה