הבניית המציאות של חיי האסירות כפי שהיא משתקפת בתקשורת.

שנה: 
תואר: 
סטודנט: 
Brief: 

מטרה: לבחון את הבניית חיי אסירות כפי שהיא משתקפת בתקשורת.// נבדקים: 10 כתבות עיתונאיות שפורסמו בין השנים 2008-2018 ועסקו בחיי האסירות בכלא "נווה תרצה".// שיטה וכלי מחקר: הכתבות עברו ניתוחי שיח ביקורתיים (cazden, 2001), במטרה לאתר פערים בין המתואר בהם ובין המציאות של חיי האסירות בכלא.// מן הממצאים: ניתוח הכתבות הציף 8 תמות מרכזיות שחזרו על עצמן: קורבנות מוקדמת; הכלא כמרחב שיקומי מול תגמולי; התנאים בכלא; אימהות וילדים בכלא; חוויות של אסירות בכלא; שונות מגדרית; התייחסות החברה לעבריינות נשים; והתמודדות עם השחרור. הבניית מציאות הכלא בעבור הנשים השתקפה בעיקר בשני נושאים מרכזיים – האימהות בכלא והיבטי השיקום. נושא האימהות בכלא זכה להתייחסות במירב הכתבות, וכך גם נושא השיקום, אשר יצרו מצג שווא בעבור ציבור הקוראים, היכולים לחשוב כי רוב האסירות הן אימהות וכי להרתעה חשיבות פחותה מאשר השיקום. הממצאים מעלים את המסקנה כי לייצוגן הלא מציאותי של האסירות בתקשורת יכולות להיות השפעות שליליות על קובעי המדיניות, שיפעלו על סמך תמונת מציאות שגויה העלולה לפגוע הן בתנאי החיים בכלא והן בשילוב האסירות בחברה לאחר שחרורן.// העבודה בהנחיית פרופ' אורי תימור וד"ר יעל אידיסיס.