מועמדים לתואר שלישי - מקרים חריגים

1 .מועמד בעל תואר שני ללא תזה, או מועמד בעל תואר שני עם תזה בציון הנמוך מ- 86 ,שהתמחה בקרימינולוגיה או במקצועות קרובים, ומעונין בתואר שלישי בקרימינולוגיה, יהיה חייב להשלים תואר שני נוסף בקרימינולוגיה, בתכנית קרימינולוגיה לתואר שני, ובמסגרת זו יכתוב עבודת תיזה. התלמיד יחויב במספר שעות מופחת לתואר, בהתאם להחלטת ראש התכנית, ויוכל להציג את מועמדותו לתואר שלישי בכפוף לעמידה בתנאים של המסלול הרגיל או המשולב שפורטו לעיל. במקרים שבהם יתרשם ראש התכנית שהמועמד הנ"ל עומד בתנאי הקבלה למסלול המשולב שפורטו לעיל, במסגרת לימודי התואר השני שלו במוסד האחר, יוכל המועמד להגיש בקשה לקבלה למסלול המשולב לדוקטורט מיד לאחר קבלתו ללימודים בתכנית קרימינולוגיה (במקום להמתין לתום שנת הלימודים הראשונה בתואר השני בתכנית קרימינולוגיה).

2 .מועמד שהשלים תואר ראשון בקרימינולוגיה עם ממוצע ציונים של 86 ומעלה, השלים תואר שני עם תזה במקצוע קרוב אחר עם ציון תזה וממוצע ציונים שניהם של 86 ומעלה, ומבקש לחזור למחלקה לקרימינולוגיה לטובת תואר שלישי, יוכל לעשות זאת ללא לימודי השלמות.

3 .מועמד שהשלים תואר ראשון בקרימינולוגיה עם ציון ממוצע נמוך מ- 86 ,והשלים תואר שני עם תזה במקצוע קרוב אחר עם ציון ממוצע וציון תזה של 86 ומעלה, יחוייב בקורסי השלמה בהם יהיה עליו להשיג ציון ממוצע של 86 ומעלה. קורסי ההשלמה ייקבעו על ידי ראש הוועדה מתוך לימודי התואר השני במחלקה ויהיו בהיקף של עד 6 ש"ש.

4 .מועמד מתאים )בעל תואר שני עם תזה( שאין לו אף תואר בקרימינולוגיה, אבל יש לו השכלה מתודולוגית מתאימה, יחוייב בהיקף של 14-8 ש"ש קורסי השלמה עפ"י שיקול דעת של ראש הוועדה והחלטתו. להלן רשימת קורסי ההשלמה: תיאוריות בקרימינולוגיה, תורת הענישה א', תורת הענישה ב', דיני עונשין, הסייגים לאחריות הפלילית, ויקטימולוגיה, סטייה חברתית, תוקפנות ואלימות, עבריינות נוער וטיוטרינג )הנחיה(. על התלמיד להשיג בלימודיו אלו ממוצע ציונים של 86 ומעלה.